BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni

Imię i Nazwisko: mgr Karolina Bojarczuk
Stanowisko: Specjalista
Ulica: Al. Racławickie 1
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie
Tel.: +48814485092
E-mail: karolina.bojarczuk@umlub.pl

 

Imię i Nazwisko: lic. Katarzyna Flor

Stanowisko: Samodzielny referent

Ulica: Al. Racławickie 1
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie

Tel.: +48814485090

E-mail: katarzyna.flor@umlub.pl

 

Dział Informatyczny

Imię i Nazwisko: mgr Michał Szymanek

Stanowisko: Specjalista

Ulica: Al. Racławickie 1
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie

Tel.: +48814485565

E-mail: michal.szymanek@umlub.pl

 

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące redagowania niniejszej podmiotowej strony BIP prosimy kierować na adres e-mail bip@umlub.pl

Informacje udostępniane na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).


W przypadku odmowy udostępnienia informacji istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołania - art. 17 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).

 

Sposób udostępnienia: w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1; na pisemny wniosek lub bezpośrednio.

 

Dane kontaktowe redakcji BIP:

Karolina Bojarczuk
Tel.: +48 81448 5092
Adres e-mail: bip@umlub.pl