BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

29.10.2020

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 28 listopada 2020 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia doktora nauk medycznych.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo- badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo- dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 • Posiadania specjalizacji z genetyki medycznej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk medycznych.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo- dydaktyczną.
 • Plan kierowania Pracownią Diagnostyki Genetycznej na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, badawczej oraz w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305