BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

22.04.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 24 maja 2021 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza,
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego,
 • Posiadanie specjalizacji lub rozpoczęcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii.

 

Kompetencje preferowane:

 • Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami – jeśli dotyczy kandydata.
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną) – jeśli dotyczy kandydata.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Wojciechowska, aneta.wojciechowska@umlub.pl,

+48 81 44 86 305