BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

28.04.2021

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

 

kierownika  Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych lub chemicznych;
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności;
 3. Posiadają znaczące osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem;
 4. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej;

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracje przystąpienia do konkursu;
 2. Kwestionariusz osobowy;
    Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem;
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej;
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego;
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 28 maja 2021r. w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin