BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

11.05.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 11 czerwca 2021 r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 •  Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeśli dotyczy kandydata,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  ​Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  ​Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  ​Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  ​Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  ​Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
  ​Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce, jeśli dotyczy kandydata,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 325