BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

05.03.2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPSK nr 4 w Lublinie

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora

 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4  w Lublinie

Adres: ul. Jaczewskiego 8,  20-954 Lublin

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

Oferta powinna zawierać

 

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 2. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

Pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora SPSK  nr 4  w Lublinie z ograniczeniem do 10 stron standardowego maszynopisu – należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 

Zgłoszenie kandydata wraz z dokumentami należy składać – w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora SPSK nr 4 w Lublinie” – osobiście lub pocztą w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Uniwersytetu) pod adresem:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Szpitali Klinicznych

al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

 (pokój 107-108) w godzinach 800 - 1500

 

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPSK nr 4 w Lublinie można uzyskać osobiście (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uniwersytetu – Dział ds. Szpitali Klinicznych, al. Racławickie 1 (pokój 107-108).