BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

30.09.2020

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4

z siedzibą w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie


ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z  2018, poz. 393).

 

Wymagane kwalifikacje - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. nr 151, poz. 896). Dodatkowe wymagania: kandydat musi  posiadać tytuł  specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne w siedzibie SPSK Nr 4 w Zespole Radców Prawnych, nr pokoju 109.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, nr telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej SPSK Nr 4 w Lublinie” należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Kancelarii Szpitala, nr pokoju 106 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, 20-954 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 8.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.