BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

12.10.2020

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

 Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Czynna znajomość j. angielskiego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Dorobek dydaktyczny i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta.

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego UM w Lublinie.
   Wzór formularza
 2. C.V.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 5. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 6. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 7. Karta Oceny
   Wzór formularza
 8. Osiągnięcia dydaktyczne do uzupełnienia Karty Oceny
   Wzór formularza
 9. Osiągnięcia organizacyjne do uzupełnienia Karty Oceny (Załącznik Nr 2 ZR)
   Wzór formularza
 10. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 11. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 12. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).
   Wzór formularza

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 12 listopada 2020 roku w Dziekanacie Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 4 (budynek CSM), 20-093 Lublin, pok. 023 (osoba do kontaktu – mgr Małgorzata Bieniek, malgorzata.bieniek@umlub.pl).