BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

09.10.2020

Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

Kierownika Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe w zakresie odpowiedniej specjalności.
 3. Posiadają doświadczenie organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.
 4. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej.
 5. Posiadają prawo wykonywania zawodu zgodnie z profilem kształcenia.
 6. Posiadają doświadczenie zawodowe zgodne z kwalifikacjami ujętymi w programie kształcenia.

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Podanie do Dziekana.
    Wzór formularza
 2. Życiorys.
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 5. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem.
 6. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej, kształcenia kadry naukowej, oraz plan kierowania Jednostką na najbliższe 6 lat.
 7. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego.
 8. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 9. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 10.11.2020r. u p. Katarzyny Tarkowskiej - pracownika Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin.