BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów w UM

Regulamin studiów

 

Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązujący do dnia 30.09.2019 roku

 

Spis treści:

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Organizacja studiów

Rozdział III. Prawa i obowiązki studenta

Rozdział IV. Zasady i tryb zaliczania semestru/roku studiów

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI. Urlopy

Rozdział VII. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów

Rozdział VIII. Ukończenie studiów

Pliki do pobrania

us_regulamin_ss-2.pdf

Uchwała Senatu nr CLVI/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

za_do_us_clvi_regulamin_ss.pdf

Regulamin studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Informacje udostępniane na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).


W przypadku odmowy udostępnienia informacji istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołania - art. 17 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).

 

Sposób udostępnienia: w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1; na pisemny wniosek lub bezpośrednio.

 

Dane kontaktowe redakcji BIP:

Karolina Bojarczuk
Tel.: +48 81448 5092
Adres e-mail: bip@umlub.pl