BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Finanse uczelni

Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego (§ 137 ust. 1 Statutu).

 

Senat Uniwersytetu uchwala plan rzeczowo-finansowy.

 

Rektor sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu (§ 50 ust. 3 pkt 1 Statutu).

 

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu (§ 140 Statutu).