BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów

22.06.2021

Składanie ofert na usługę kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Tryb postępowania: art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 

Przedmiotowy opis usługi:

 

Usługa na utrzymanie kompleksowej pielęgnacji, konserwacji i renowacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Termin obowiązywania umowy: 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 8%, tj. 129 600,00 zł brutto.

 

Szczegółowy opis usługi:

 

1.  Załącznik nr 1- Wykaz powierzchni

2.  Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3.  Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

III. Termin rozpoczęcia umowy:

 

01.07.2021 r.– termin rozpoczęcia umowy może ulec zmianie, ponieważ uzależniony jest od wyczerpania kwoty z poprzedniej umowy.

 

III. Kryteria oceny ofert:

 

Oferty będą oceniane pod względem wysokości minimalnej stawki netto za usługi wyszczególnione w formularzu ofertowym.

Kryterium oceny oferty:

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowania przez Zamawiającego poniższego wzoru:

 

P= (Cn/Cb) x 10

 

Gdzie:

P- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą usługę z oferty,

Cn- najniższa cena netto, poszczególnej usługi z formularza ofertowego, spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Cb- cena netto poszczególnej usługi z oferty ocenianej,

Im niższa cena netto poszczególnej usługi z formularza ofertowego oferty tym korzystniej. Najwyższa suma uzyskanych punktów zdecyduje o wyborze danej oferty.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć informacje o osobie do kontaktu z numerem telefonu
i adresem e-mail.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 

Wszelkie informacje udzielane są u p. Emilii Podstawka pod nr telefonu: 885 252 534, 81 448 56 02 lub pod adresem e-mail: emilia.podstawka@umlub.pl

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dopiskiem „Oferta na usługę utrzymania kompleksowej pielęgnacji, konserwacji i renowacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aleje Racławickie 1 do dnia 29.06.2021 r., do godziny 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi 29.06 br. o godz. 1215 w pokoju nr 17 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do 30.06.2021 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.