BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

09.05.2017

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4
z siedzibą w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

 

o g ł a s z a

k o n k u r s

na stanowisko

 

Naczelnej Pielęgniarki

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

 

Kandydaci zgłaszający się proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 .182 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane kwalifikacje - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. nr 151, poz. 896).

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne w siedzibie SPSK Nr 4 w Zespole Radców Prawnych, nr pokoju 109.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, nr telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 4 w Lublinie” należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Kancelarii Szpitala,  nr  pokoju 106 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, 20-954 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 8.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych  kandydatur odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Lublin, 09.05.2017 r.