BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

15.02.2018

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 8 marca 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra oraz tytułu zawodowego licencjata w zakresie technik dentystycznych.
 • Posiadania trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, a w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowana znajomość metodyki nauczania przedmiotów na kierunku techniki dentystyczne.
 • Preferowana znajomość nowoczesnych technologii wykorzystywanych w pracy technika dentystycznego szczególnie technologii wtryskowej oraz technologii CAD-CAM.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o znajomości metodyki nauczania przedmiotów na kierunku techniki dentystyczne (jeśli dotyczy kandydata).
 • Zaświadczenie o znajomości nowoczesnych technik wykorzystywanych w pracy technika dentystycznego (jeśli dotyczy kandydata).

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej  UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego