BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

07.02.2018

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia specjalizacji.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 06.04.2018 r. na adres: Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin