BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

19.01.2018

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BIBLIOTECZNEGO w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rada Biblioteczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BIBLIOTECZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Biblioteki Głównej UM, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, pok. 205 w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

 Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Wykształcenia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej  (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe).
 • Co najmniej sześcioletniego stażu pracy w bibliotece naukowej lub dwuletniego stażu na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej.
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Znajomości zagadnień związanych z działalnością biblioteki medycznej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Przewodniczącej Rady Bibliotecznej.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i / lub podyplomowych.
 • Lista publikacji w wydawnictwach recenzowanych.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określona dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA BIBLIOTECZNEGO w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego