BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

16.01.2018

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w projekcie badawczym w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko ADIUNKTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM w Lublinie w ramach projektu badawczego pt.: „Poszukiwanie markerów metabolicznych i peptydomicznych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego opornych na procesy technologiczne” w ramach programu OPUS 13, kierownik projektu dr hab. Emilia Fornal.

 

Cel projektu

Celem projektu jest identyfikacja specyficznych dla danego gatunku metabolomicznych i peptydomicznych markerów żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego odpornych na procesy technologiczne oraz opracowanie metod analitycznych pozwalających na czułą i selektywną detekcję poszczególnych składników produktów żywnościowych.

 

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie prób do analiz proteomicznych i metabolomicznych.
 • Wykonywanie analiz HPLC, LC/MS i GC/MS.
 • Prowadzenie dokumentacji procedur analitycznych i wykonywanych analiz.
 • Obróbka, interpretacja i prezenacja wynków analiz.
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji badań.
 • Przygotowywanie i prezentacja posterów, komunikatów i wykładów konferencyjnych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Pozostałe obowiązki:

 • Udział w konferencjach nukowych i wydarzeniach popularyzujących wyniki badań.
 • Opieka nad chromatografami i spektrometrami mas wykorzystywanymi w pracach badawczych w trakcie realizacji zadań projektu, przygotowywanie urządzeń do pracy, wykonywanie drobnych napraw oraz dbanie o terminowe przeglądy i naprawy serwisowe.
 • Wspomaganie kierownika projektu w koordynacji zadań i nadzorze nad realizacją zadań projektu.
 • Wspomaganie kierownika projektu w nadzorze i opiece nad studentami, doktorantami oraz pracownikami technicznymi realizującymi zadania w projekcie.
 • Udział w realizacji zakupów odczynników, materiałów i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do wykonania badań.

 

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych lub medycznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • istotny dorobek naukowy,
 • doświadczenie w pracy z technikami LC/MS, w tym doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu nowych metod oraz samodzielnej obróbce wyników analiz LC/MS,
 • bardzo dobra zanajomość metod analitycznych (HPLC, GC, UV/Vis, LC/MS, GC/MS) i technik przygotowania próbek,
 • biegłość w prowadzeniu obliczeń chemicznych,
 • biegłość w pracy z programami MS Office,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy naukowej w zagranicznych (kraje Unii Europejskiej, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia) ośrodku/ach naukowych,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z technikami spektrometrii mas wysokich rozdzielczości,
 • znajomość i samodzielna praca z oprogramowaniem wspomagającym badania proteomiczne i metaboliczne w oparciu o dane ze spektrometrii mas,
 • umiejętność pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych typu Grapher, Sigma Plot, CorelDRAW, Statistica, SIMCA,
 • znajomość metod przygotowania próbek do analizy żywności technikami chromatograficznymi sprzężonymi ze spektrometrią mas oraz doświadczenia w pracy z tymi technikami,
 • umiejętność pracy ze spektrometrami mas i chromatografami - HPLC, LC/MS, GC/MS Agilent Technologies,
 • znajomość oprogramowania pakietu MassHunter oraz samodzielność w pracy z tymi programami,
 • znajomość zasad walidacji metod dla potrzeb analiz chemicznych żywności technikami LC/MS,
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu publikacji naukowych.

 

Od kandydata wymagana jest:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • gotowość do pracy w systemie zadaniowym.

 

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 roku godz. 15:00 (CET).

 

Pytania dotyczące projetu oraz konkursu można kierować do kierownikaprojektu dr hab. Emilii Fornal, e-mail: emilia.fornal@umlub.pl w dniach 7-21 stycznia 2018 oraz 18-28 luty 2018.

 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, okres zatrudnienia maksymalnie 33 miesiące, wynagrodzenie brutto 6000 PLN / miesiąc.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • List motywacyjny.
 • C.V.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Dokumenty potwierdzjące odbycie staży naukowych oraz nabyte kwalifikacje.
 • Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzające znajomość znajomości języka obcego.
 • Lista publikacji naukowych i innych osinięć potwierdzająca istotny dorobek naukowy.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświdczeń kandydata o treści: „Oświadczam, że wszystkie informacje dostarczone przeze mnie w formie pisemnej oraz ustnej w czasie trwania procesu rekrutacji dotyczące moich kwalifikacji, doświadczeń zawodowych i umiejętności są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia w trakcie trwania umowy o pracę niezgodności mojej deklaracji ze stanem faktycznym będzie to sanowiło podstawą do rozwiązania mojej umowy o pracę w trybie natychmiastowym”.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie ul. Chodźki 19, III piętro, pok. 3, 20-093 Lublin lub przysłać drogą pocztową na powyższy adres do dnia 28 lutego 2018 roku do godz. 15:00. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający powyższe kryteria otrzymają zaproszenie na trwającą około 30-60 minut rozmowę kwalifikacyjną (osobistą lub przez wideokonferencję). W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniajacych kryteria będzie większa niż dziesięć na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych sześciu najlepszych kandydatów.