BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

06.11.2018

konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 27 listopada 2018 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko starszego wykładowcy:

 • Podanie skierowane do Dziekana;
    Wzór formularza
 • Życiorys;
    Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
    Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora;
 • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu;
 • Prawo wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada;
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych lub medycznych;
 • Posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów związanych z diagnostyką laboratoryjną i analityką kliniczną;
 • Posiadać specjalizację z zakresu diagnostyki laboratoryjnej lub analityki klinicznej;
 • Posiadać uprawnienia zawodowe diagnosty laboratoryjnego;
 • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski