BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

22.11.2018

Konkurs na 2 stanowiska ADIUNKTA w Zakładzie Onkologii Katedry Onkologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Onkologii Katedry Onkologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  UM w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadania specjalizacji z radioterapii onkologicznej.
 • Posiadania stopnia naukowego doktora.
 • Posiadania udokumentowanego istotnego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Onkologii Katedry Onkologii UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego