BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

26.07.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii

Stanowisko: Stypendysta - Doktorant (2 stanowiska, 30 miesięcy)

 

Poszukujemy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta - Doktorant w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii na okres 30 miesięcy. Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu „Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest dr hab. Emilia Fornal.

 

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie metod oceny autentyczności i wykrywania zafałszowań olejów z nasion owoców m.in. truskawki, aronii, maliny i porzeczki, olejów bogatych w składniki bioaktywne, wysoko cenionych za ich właściwości prozdrowotne, na podstawie rozpoznanych lipidomicznych biomarkerów i profili termicznych z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych takich jak chromatografia cieczowa sprzężona z spektrometrem mas wysokich rozdzielczości typu kwadrupol - analizator czasu przelotu jonów (LC/QTOF), jak również różnicowa kalorymetria skaningowa DSC.

 

 

Planowany czas rozpoczęcia pracy w projekcie: październik-grudzień 2019.

 

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 • Przygotowanie próbek do analiz metabolomicznych i lipidomicznych, wykonywania analiz HPLC oraz LC/MS, obróbka, analiza i interpretacja wyników oznaczeń.
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu analizy danych oraz umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych raz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Katedry.

 

Kryteria kwalifikacyjne

 1. Uzyskany tytuł magistra do końca września 2019 w dziedzinie chemia, farmacja, biologia, biomedycyna, biotechnologia (lub pokrewnego) Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym  (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 3,75.
 2. Dobra znajomość technik separacyjnych i spektroskopowych, w szczególności metod chromatograficznych i spektrometrii mas (HPLC, GC, HPLC/MS, LC/MS).
 3. Biegłość w prowadzeniu obliczeń chemicznych.
 4. Dobra znajomość zagadnień matematycznych w obszarach niezbędnych dla analizy i interpretacji wyników badań chemicznych.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Biegłość w pracy z programami MS Office.
 7. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w samodzielnej pracy z chromatografami cieczowymi lub spektrometrami mas, odbyty co najmniej trzymiesięczny staż badawczo-naukowy w zagranicznej jednostce naukowej lub udział w co najmniej sześciomiesięcznej studenckiej wymianie międzynarodowej, znajomość zagadnień analizy statystycznej i chemometrycznej oraz pracy z programami statystycznymi i chemometrycznymi np. Statistica, Simca, znajomość metod analizy metabolitów w żywności, płynach ustrojowych lub tkankach, umiejętność pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych typu Grapher, Sigma Plot, Coreldraw, Simca; autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor IF) co najmniej 2,0.

 

Od kandydata wymagana jest:

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • gotowość do zostania słuchaczem szkoły doktorskiej lub posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • możliwość rozwoju naukowego i prowadzenia badań ukierunkowanych na przygotowanie rozprawy doktorskiej,
 • miesięczne stypendium w wysokości:
  3000 zł przez okres 1-12 m-c,
  3000-3500 przez okres 13-30 m-c,
  wzrost wysokości stypendium od 12 miesiąca umowy uzależniony będzie od wyniku oceny pracy stypendysty dokonanej przez Kieronika Projektu.

 

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 4 sierpnia 2019 godz. 24:00 na adres: emilia.fornal@umlub.pl

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do Kieronika Projektu na adres: emilia.fornal@umlub.pl

 

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

 

Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć poniższe oświadczenie:

"Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

 

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie."

 

……..........................................

/czytelny podpis STYPENDYSTY/