BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

19.08.2019

Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Kliniki Chirurgii Onkologicznej (Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Oddział Radioterapii) i Zakładu Radioterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Kliniki Chirurgii Onkologicznej (Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Oddział Radioterapii) i Zakładu Radioterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 w Lublinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896). Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393), tj.:

  1. Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu
  3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
  4. Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
  5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko.

 

Kopie dokumentów, w których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach Kliniki Chirurgii Onkologicznej (Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Oddział Radioterapii) i Zakładu Radioterapii w Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie” należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tj. w Kancelarii Szpitala (pokój nr 8) lub przesłać w tym terminie na adres :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 , 20-081 Lublin.

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ul. Czechowska 3A.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na adres wskazany w złożonych dokumentach.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w Sekretariacie Szpitala w dni powszednie w godzinach 8-14, a także można je zaczerpnąć ze strony www.spsk1.lublin.pl z Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005919, z Rejestru Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000018581.