BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

28.08.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w  Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie 
do dnia 18 września 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadanie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 

 • C.V.

 Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

 Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

 Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie 

 Ocena dorobku naukowego