BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

01.10.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry  i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry  i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry  i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest klinika.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 

 

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Kliniką na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 31.10.2019 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Chodźki 19

20-093 Lublin