BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

02.10.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa stanowiska:

Stypendysta (dziedziny: elektroradiologia, inżynieria biomedyczna, fizyka, fizyka medyczna, bioinformatyka lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Zastosowanie technik ilościowych ultrawysokopolowego rezonansu magnetycznego jako potencjalnych biomarkerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów poddawanych radiochirurgii stereotaktycznej z powodu przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego”, finansowanym ze środków NCN.

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Radosław Rola

 

Wymagania:

 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu łączącego aspekty obrazowania MRI i neurologii preferowane będą osoby posiadające tytuł licencjata fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroradiologii, bądź biofizyki (dyplom ukończenia studiów z oceną co najmniej dobrą)
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze klinicznych systemów obrazowania MRI
 • Czynna znajomość komercyjnie dostępnych programów do analizy obrazów diagnostycznych
 • Znajomość algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, matematycznych metod fizyki oraz metod statystycznych
 • Czynna znajomość co najmniej jednego języka programowania, w szczególności środowiska programistycznego MatLab
 • Mile widziane: doświadczenie w obsłudze przedklinicznych systemów wysokopolowych
 • Mile widziane: doniesienia z wystąpień konferencyjnych bądź publikacje w czasopismach naukowych o tematyce związanej z obrazowaniem wysokopolowym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.
 • Doświadczenie w kontaktach z pacjentami, empatia.

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Opis zadań:

 • Prace rozwojowe oraz optymalizacyjne protokołów obrazowania MR dla klinicznego sytemu wysokopolowego 7T
 • Wykonywanie badań obrazowych mózgowia pacjentów
 • Analiza obrazów diagnostycznych, zarówno z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi, jak i opracowanie nowych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów
 • Matematyczne modelowanie procesów fizjologicznych na bazie uzyskanych wyników pomiarów
 • Statystyczna analiza danych

Liczba stanowisk: 1

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe w wysokości 3000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres realizacji zadań w projekcie badawczym

Termin składania ofert: 15 października 2019 roku.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 października 2019 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy składać osobiście w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie lub drogą elektroniczną na adres: radoslaw.rola@umlub.pl.

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.