BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

15.10.2019

Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

 

kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych;
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności, w tym duże doświadczenie z zakresu badania surowców roślinnych i leków ziołowych;
 3. Posiadają doświadczenie organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem;

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracje przystąpienia do konkursu;
    Wzór formularza
 2. Kwestionariusz osobowy;
    Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy wraz z jego wykazem;
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej;
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego;
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 15.11.2019 roku. ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin.