BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

06.11.2019

Konkursy SPSK nr 4 na stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ i POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4  w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkursy na stanowiska:

 

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gastroenterologii i Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Stymulatorowej,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej,
  • Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii Operacyjnej,
  • Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – OITN.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (t. j. Dz. U. z  2018, poz. 393).

 

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz.U. z 2011 r. nr 151, poz. 896).   

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są w siedzibie SPSK Nr 4, w Zespole Radców Prawnych, nr pokoju 109.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, nr telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału …………… SPSK Nr 4 w Lublinie” należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Kancelarii Szpitala, nr pokoju 106 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, 20-954 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 8.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.