BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

14.11.2019

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w SPSK nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko audytora wewnętrznego.

 

Główne obowiązki:

 • czynności audytowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.09.2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506),
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu jak również w uzasadnionych przypadkach - poza planem audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów, wykonywanie czynności doradczych, konsultacyjnych,
 • przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu wewnętrznego.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do prowadzenia audytu wewnętrznego (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

Ponadto posiada:

 • staż pracy: minimum 5 letni, w tym co najmniej 3 letni staż pracy jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • wiedzę z zakresu metodyki audytu wewnętrznego,
 • znajomość standardów kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego, oszacowania ryzyka, finansów publicznych, administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • systematyczność i dokładność w działaniu,
 • rzetelność i odpowiedzialności,
 • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie Excel, Windows),
 • znajomość obsługi programu ACL,
 • dyspozycyjność.

 

Wymagania pożądane:

 • wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • kreatywność, dobra organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny z danymi kontaktowymi,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w wyznaczonym obszarze,
 • oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
  (Oświadczenia i zgoda powinny być podpisane osobiście przez kandydata)

 

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019r., decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Szpitala.

 

Miejsce składania ofert:

SPSK Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 z dopiskiem oferta pracy na stanowisko audytor wewnętrzny lub osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. Nr 8.