BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

20.11.2019

Konkurs na Kierownika w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na Kierownika w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego z zakresu związanego z profilem jednostki.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Wzór formularza

 

 • CV
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wzór formularza

 

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora.
 • Wykaz dorobku naukowego potwierdzony (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną).
 • Zaświadczenie o posiadaniu znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Plan kierowania jednostką na najbliższe 6 lat.
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).

Oświadczenie - art. 113

 

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 20 grudnia 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach ).