BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

06.12.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 • Znaczny dorobek naukowy.
 • Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Znajomość zagadnień związanych z działalnością Jednostki.
 • Posiadanie specjalizacji z chirurgii.
 • Posiadanie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 • Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 • Poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat.
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.
 • Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy wraz z jego wykazem.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego jednostki zlokalizowanej w podmiocie leczniczym.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji.

 

Dziekan zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 7 stycznia 2020 roku na następujący adres:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie

ul. Chodźki 19, 20 – 093 Lublin

III piętro, pok. nr 3