BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

03.11.2020

Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 03.12.2020r.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
    Wzór formularza
 2. Życiorys.
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 9. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 10. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668).
    Wzór formularza

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymogi oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 • Posiadać wiedzę dotyczącą badań z zakresu oceny trwałości substancji leczniczych.
 • Posiadać wiedzę w zakresie wykorzystywania metod chemometrycznych w analizie farmaceutycznej.
 • Posiadać doświadczenie w pracy na wysokorozdzielczych systemach LC-MS.
 • Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadać wymagane wskaźniki określone w § 10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybie oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska adiunkta.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z oryginałem do wglądu.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.