BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

05.11.2020

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej UM w Lublinie

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego,  ul. Chodźki 4, pok. 023, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2020 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Posiadania wykształcenia wyższego z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo-dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
 

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wzór formularza

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub profesora.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej
  na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, badawczej oraz
  w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoba do kontaktu: Łukasz Turczyński, lukasz.turczynski@umlub.pl, +48 81 448 7500