BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

23.11.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra,
 • Posiadanie dyplomu potwierdzającego posiadanie kompetencji do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w zawodzie technika dentystycznego,
 • Posiadanie umiejętności zastosowania technik informatycznych w edukacji.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana,

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

      Wzór formularza

 • C.V.,

      Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy technika dentystycznego,
 • Zaświadczenie potwierdzające umiejętności informatyczne,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

      Wzór formularza

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,

      Wzór formularza

 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.),

      Wzór formularza

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2020 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).