BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

26.11.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

 • Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza

 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie;
    Wzór formularza.

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

        Wzór formularza

 • Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

 Wzór formularza

 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).

Oświadczenie - art. 113

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 28 grudnia 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach ).