BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

08.01.2020

Konkurs na stanowisko Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora

Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. Karmelicka 7, 20–081 Lublin

 

 

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (tekst jedn.  Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.) tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

Oferta powinna zawierać

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko.

 

Wymagania dodatkowe

Pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora SCK UM w Lublinie z ograniczeniem do 5 stron standardowego maszynopisu – należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora SCK UM w Lublinie” – osobiście lub pocztą w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Uniwersytetu) pod adresem:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Szpitali Klinicznych

al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

 (pokój 106) w godzinach 800 – 1500

 

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 20 dni po upływie terminu składania ofert.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SCK UM w Lublinie można uzyskać osobiście (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uniwersytetu – Dział ds. Szpitali Klinicznych, al. Racławickie 1 (pokój 106).