BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

22.01.2020

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego

DYREKTOR STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINE,

UL. KARMELICKA 7

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.poz.182 z późn. zm.) tj:

  1. podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej, kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie należy składać w Sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelicka 7 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub przesłać w tym terminie na adres: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin.

 

Komisja w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 A rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na adres wskazany w złożonych dokumentach.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum udostępnione są do wglądu w Sekretariacie SCK UM w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.