BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

26.02.2021

Konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE BADAWCZEJ w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE BADAWCZEJ w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 29 marca 2021 roku.
 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu naukowego profesora,
 • Posiadania znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora
   

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.

Wzór formularza
 

 • C.V. – formularz.

Wzór formularza
 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzór formularza
 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór formularza
 

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.

Wzór formularza
 

 • Oświadczenie o niekaralności.

Wzór formularza
 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym

Wzór formularza
 

 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305