BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

28.05.2021

Konkurs na STYPENDIUM w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu badawczego

Poszukujemy osoby na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym Opus finansowanym ze środków NCN, pt. „Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach”.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kotarski

 

Popularnonaukowe streszczenie projektu

 

Wymagania:

 • oferta kierowana jest do osób posiadających tytuł magistra biologii, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej i kierunków pokrewnych;
 • gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość podstawowych technik laboratoryjnych
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych;
 • komunikatywność.

 

Opis zadań:

 • szczegółowe zapoznanie się i wdrożenie w tematykę i metodologię zaplanowanych w projekcie badań;
 • procesowanie próbek pobranych od grupy badanej;
 • prowadzenie hodowli komórkowej 3D;
 • wykonywanie eksperymentów z użyciem chemioterapeutyków w modelach 3D;
 • przygotowanie próbek do analiz NGS, oraz cytometrii masowej;
 • przygotowanie publikacji oraz prezentacja wyników badań;

 

Wymagane dokumenty:

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 5 000,00 zł/miesiąc brutto brutto (szacunkowa kwota netto: 3 786 zł) wypłacane przez okres realizacji zadań w projekcie.

 

Planowany termin rozpoczęcia stypendium: 1 października 2021 r.

 

Planowane zakończenie projektu: luty 2024 r.

 

Z uwagi na zapis regulaminu NCN:

„Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami Finansowanym i ze  środków  NCN  przyznanym i  w  ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów  i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, doktorant  zaangażowany  do niniejszego projektu nie będzie mógł w tym samym czasie pobierać  żadnego innego stypendium/wynagrodzenia ze środków NCN.

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesyłać do dn. 15.06.2021 r. do godz. 24:00 na adres: marcin.bobinski@umlub.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2021 r.