BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

09.06.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2017/25/B/NZ4/02364 pt. „Międzykomórkowe interakcje receptorów Notch z ich ligandami determinujące odpowiedź wewnątrzkomórkową”.

 

 

 Opis zadań:

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie, nadzorowanie pracy w laboratorium.
 • Tworzenie, klonowanie i testowanie systemów związanych z Notch.
 • Wykonywanie immunoprecypitacji kompleksów NICD.
 • Pomoc Kierownikowi projektu w nadzorowaniu, monitoringu prac związanych z realizacją projektu.
 • Wspieranie i  współpraca z pozostałymi wykonawcami projektu w zakresie generowania hipotez naukowych,
 • Opracowywanie protokołów eksperymentalnych, walidacji funkcjonalnej i analizy danych.
 • Publikowanie i komunikowanie danych badawczych, prezentowanie ich na dwutygodniowych spotkaniach wewnętrznych, comiesięcznych spotkaniach w Zakładzie, na krajowych i międzynarodowych konferencjach lub warsztatach.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Katedry.

 

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie/dyscyplinie nauk medycznych lub pokrewnych w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN).
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie).
 • Posiadanie praktycznej oraz teoretycznej wiedzy z zakresu  genetyki i biologii molekularnej bakterii oraz człowieka.
 • Udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik biologii molekularnej, edycji genów, klonowania molekularnego, cytomerii przepływowej, obrazowania z użyciem mikroskopii konfokalnej, oceny przeżywalności, proliferacji oraz inwazji komórek oraz analizy statystycznej.
 • Posiadanie płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Językiem używanym w codziennej pracy jest wyłącznie język angielski.

 

Kompetencje preferowane:

 • Doświadczenie w zarządzaniu laboratorium.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o granty.
 • Posiadanie umiejętności w zakresie bioinformatyki, korzystania z repozytoriów danych genetycznych o otwartym dostępie, biologii systemów, zautomatyzowanej analizy obrazu, analiz fenotypowych oraz sztucznej inteligencji         

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres 6 miesięcy.
 • planowana data rozpoczęcia: lipiec/sierpień 2021 r.

 

Kierownik projektu: Prof. Adolfo Rivero-Muller adolfo.rivero-muller@umlub.pl

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie praktycznej oraz teoretycznej wiedzy z zakresu  genetyki i biologii molekularnej bakterii oraz człowieka.
 • Zestawienie publikacji potwierdzających doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik biologii molekularnej, edycji genów, klonowania molekularnego, cytomerii przepływowej, obrazowania z użyciem mikroskopii konfokalnej, oceny przeżywalności, proliferacji oraz inwazji komórek oraz analizy statystycznej.
 • Dokumenty potwierdzający doświadczenie w zarządzaniu laboratorium, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w aplikowaniu o granty, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności w zakresie bioinformatyki, korzystania z repozytoriów danych genetycznych o otwartym dostępie, biologii systemów, zautomatyzowanej analizy obrazu, analiz fenotypowych oraz sztucznej inteligencji, jeśli dotyczy kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 9 lipca 2021 r.

Osoba do kontaktu : Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 448 6325,

 

 

Oryginały ww. dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

Prosimy również o przesłanie nw. dokumentów wyłącznie w wersji angielskiej na adres: agnieszka.styczynska@umlub.pl jako jeden plik pdf (max 15 Mb)

 • krótki list motywacyjny opisujący powody zainteresowania stanowiskiem, poprzednie projekty badawcze i doświadczenie zawodowe (CV) oraz cele zawodowe,
 • opis pracy doktorskiej i jej wyników,
 • kopie wszystkich stosownych dyplomów oraz pełna lista posiadanych stopni naukowych i odpowiednich świadectw,
 • lista abstraktów z konferencji i/lub publikacji,
 • wskazanie 2 osób udzielających referencji (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 13.

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 2. kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 3. została wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości po przez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy
 5. wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie.

 

Dopuszcza się zatrudnienie w projekcie z puli wynagrodzeń etatowych na stanowisku typu post-doc jednej osoby niespełniającej kryterium wskazanego w pkt b).

 

*Do tego okresu nie wilcza się okresów, o których mowa w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018r.strona 60.