BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

10.06.2021

Konkurs na 3 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 3 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 12 lipca 2021 roku.

 

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowiska wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza,
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Izabela Grudzień-Kamela, izabela.grudzien-kamela@umlub.pl, +48 81 448 63 05