BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

11.06.2021

Konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 Wymagania konkursowe:

 

 • Posiadanie tytułu naukowego profesora
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu nr 127/2019 w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora (§ 16)
 • Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

 

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana

     Wzór formularza

 

 • C.V. – formularz

 •  Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

     Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia potwierdzająca posiadanie tytułu naukowego profesora
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

 • Karta ewaluacji/oceny w obszarze naukowym

      Wzór formularza

 

 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji

 

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

 Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o niekaralności

      Wzór formularza

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 12 lipca 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach, tel. 448-67-14 ).