BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

21.06.2021

Konkurs na Radcę Prawnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu

Wymiar czasu pracy w siedzibie pracodawcy: do uzgodnienia

 

Główne zadania:

 • Kompleksowa obsługa prawna oraz doradztwo prawne, w szczególności w zakresie pisemnych
  i ustnych konsultacji zagadnień prawnych przedstawianych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
 • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień i interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa.
 • Opiniowanie projektów umów, listów intencyjnych, oświadczeń woli, porozumień
  i innych dokumentów wynikających z realizowanych zadań.

Wymagania:

 • Spełnianie wymagań dla radcy prawnego.
 • Znajomość następujących regulacji prawnych: ustawy o działalności leczniczej, ustawy
  o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Pożądane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, w tym z zakresu problematyki finansowej podmiotu.
 • Rzetelność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie z presją czasu.
 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania relacji.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych.

 

Oferujemy:

 • Szeroki pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza

                                        

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie
  o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.