BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

23.06.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”.

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planujemy analizę odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby. Planujemy analizować repertuar receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o nasze wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych planujemy ocenić klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR. W badaniach funkcjonalnych planujemy udowodnić potencjał do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Planujemy również skorelować nowe molekularne markery prognostyczne z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

 

Opis zadań:

Kandydat będzie odpowiedzialny za projektowanie i przeprowadzenie badań czynnościowych uwzględniających klonowanie genów immunoglobulinowych jak również profilowanie ekspresji genów przy wykorzystaniu metody qPCR.  

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie/dyscyplinie nauk medycznych lub pokrewnych (biologii, biochemii, biologii molekularnej) w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego w okresie krótszym niż 7 lat *przed rokiem zatrudnienia
  w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN),
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż
  4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora nr 127/ 2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180pkt.-suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45pkt-analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie,
 • Posiadanie wysokiej biegłości języka angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu B2/C1).

 

Kompetencje preferowane:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu profilowania mikrobiologicznego,
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego o wskaźniku IF > 15.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Listy referencyjne, jeśli dotyczy kandydata.
 • List motywacyjny (w liście proszę zawrzeć informacje o terminie gotowości podjęcia pracy, wcześniejszych projektach badawczych a także o doświadczeniu i celach zawodowych).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy z zakresu profilowania mikrobiologicznego, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego o wskaźniku IF > 15, jeśli dotyczy kandydata.

 

Powyższe dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 23 lipca 2021r.

 

Oryginały ww. dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Dziekanat Wydziału Lekarskiego- Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 325,

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, okres zatrudnienia maksymalnie 18 m-cy,
 • Wynagrodzenie - 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto)

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

Planowa data rozpoczęcia pracy: Stanowisko jest dostępne od sierpnia 2021 r., możliwość podjęcia pracy w ciągu 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 15.

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia
  w żadnej formie ze środków NCN;
 2. kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 3. została wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych
  w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości po przez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu,
  w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy
 5. wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie.

 

Dopuszcza się zatrudnienie w projekcie z puli wynagrodzeń etatowych na stanowisku typu post-doc jednej osoby niespełniającej kryterium wskazanego w pkt b).

* Do tego okresu nie wilcza się okresów, o których mowa w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018r. strona 60.