BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

29.06.2021

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Biofarmacji Katedry Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia   27.07.2021r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
    Wzór formularza
 2. Życiorys.
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 9. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 10. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy.
 11. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668).
    Wzór formularza

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymogi oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadać co najmniej tytuł mgr chemii, mgr biotechnologii, lekarz, lekarz weterynarii, mgr farmacji lub pokrewne.
 2. Posiadać wiedzę dotyczącą spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii ramanowskiej.
 3.  Znajomość technik obrazowania spektroskopowego.
 4.  Ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych.
 5. Staż zagraniczny min. 3 m-ce.
 6. Doświadczenie w pracy przy projektach naukowo-badawczych.
 7. Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 8. Posiadać wymagane wskaźniki określone w § 10 Zarządzenia Rektora nr 127/2019 UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybie oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta (zał. nr 7)
 9. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z oryginałem do wglądu.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, te. 81 448 70 03