BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

28.06.2021

Konkurs na dwa stanowiska młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska:

 

młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Analitycznej, Katedra Chemii.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 27.07.2021r.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
    Wzór formularza
 2. Życiorys.
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 9. Uzupełniona karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
    Wzór formularza
 10. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom:

 1. Posiadać co najmniej tytuł zawodowego magistra farmacji lub pokrewnych analityki medycznej, biologii (specjalność bioanalityka ), biomedycyny, biotechnologii lub chemii.
 2. Posiadać wiedzę dotyczącą analiz i przemian biochemicznych ( w tym biotransformacji ksenobiotyków ) zachodzących w organizmie człowieka, funkcji w ustroju oaz metod oznaczania jonów organicznych i nieorganicznych w próbkach klinicznych, rodzajów i funkcji biomarkerów oraz metod ich oznaczania. Dodatkowo dobrą znajomość toksykologii lub biologii molekularnej, dobrą znajomość praktycznej obsługi chromografu cieczowego oraz umiejętność obsługi programów statystycznych.
 3. Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 4. Wykazywać predyspozycje do pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03