BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

20.10.2021

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UM w Lublinie ul. Chodźki 7, pok.12, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.wnm@umlub.pl w terminie do dnia 19.11.2021 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia doktora habilitowanego.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo-dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 • Posiadania lub otwartej specjalizacji z epidemiologii

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V. – formularz.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wzór formularza

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji lub potwierdzenia odbywania specjalizacji
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem Higieny i Epidemiologii na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, badawczej oraz
  w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, aneta.sadowska@umlub.pl, +48 81 448 7500