BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

19.11.2021

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Ginekologii Dziecięcej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Ginekologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 20 grudnia 2021r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza,
 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego,
 • Posiadania znaczącego dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora uczelni w grupie dydaktycznej (420 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 300 punktów z obszaru dydaktycznego z czego  minimum 40 punktów z oceny studentów oraz co najmniej 120 punktów z obszaru organizacyjnego).

 

Kompetencje preferowane:

 • Posiadanie specjalizacji z ginekologii i położnictwa,
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie ginekologii dziecięcej.
   

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana,
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz,
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności,
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia,
   Wzór formularza
 • Karta oceny przełożonego,
   Wzór formularza
 • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z ginekologii i położnictwa – jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie ginekologii dziecięcej – jeśli dotyczy kandydata.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Izabela Grudzień-Kamela, izabela.grudzien-kamela@umlub.pl, +48 (81) 448 6305

 

Pliki do pobrania: