BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

15.12.2021

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w ZAKŁADZIE PROMOCJI ZDROWIA Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE PROMOCJI ZDROWIA Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wymagania konkursowe:

 

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora
 • Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Posiadania znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora nr 133/2021 z dnia 23 września 2021 roku ws. ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo–technicznych w UML dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej (315 pkt. – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt.)

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana

     Wzór formularza

 

 • C.V. – formularz

      Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

      Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 • Karta ewaluacji/oceny w obszarze naukowym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia (zał. 7)
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o niekaralności

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie

      Wzór formularza

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 14 stycznia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach )