BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

21.01.2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Dyrektor SPSK Nr 1 w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnychw Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896). Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursuna niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

  1. Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowegona stanowisko.

 

Kopie dokumentów, których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 1 w Lublinie”

należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Kancelarii Szpitala pokój nr 8 lub przesłać w tym terminie na adres:

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie,

20-081 Lublin,

ul. Staszica 16

 

Dokumenty przesyłane muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowska 3 A w Lublinie w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, a także Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 1 w Lublinie są dostępne w Kancelarii podmiotu leczniczego w dni powszednie w godz. 7:300 –15:00, a także na stronie internetowej SPSK Nr 1.