BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

24.05.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

 

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuro.mcd@umlub.pl w terminie do 24.06.2021r.
 

 Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeśli dotyczy kandydata,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego
 • Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego (wskazana praca w systemie PRM)

 

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym

 

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
         ​ Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
         ​ Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
         ​ Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
         ​ Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
         ​ Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
         ​ Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
          Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce, jeśli dotyczy kandydata,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bieniek, malgorzata.bieniek@umlub.pl, +48 81 448 75 00