BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

07.07.2021

Konkurs na kierownika Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

kierownika  Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadają specjalizację w dziedzinie bromatologii.
 3. Posiadają znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie badania środków spożywczych poświadczone licznymi publikacjami dotyczącymi chemii żywności oraz produktów naturalnych w bazie JCR.
 4. Posiadają znaczące doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów bromatologia, analiza bromatologiczna i profilaktyka żywieniowa na Kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna i Dietetyka. 
 5. Posiadają znaczące osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem;
 6. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej;

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracje przystąpienia do konkursu;
 2. Kwestionariusz osobowy;
    Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem;
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej;
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego;
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 06.08.2021r. w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin